25ο ΧΛΜ Ε.Ο. Αθηνών - Λαμίας 190 14 Αφίδνες, Αττική|info@vada.gr

Αρμολόγηση κουφωμάτων

Exalco κουφώματα Albio 256 Thêa

Αρμοί διαστολής κατά την κατασκευή των κουφωμάτων διαμορφώνονται στις εξής (ενδεικτικά αναφερόμενες) περιπτώσεις, κατά τις εκτιμήσεις του Μελετητή του ‘Εργου.

  1. Μεταξύ κατακόρυφου δομικού στοιχείου και κάσας κουφώματος, λαμβανομένου υπόψη ότι η ψευτόδασα ενσωματώνεται στο δομικό στοιχείο, για την περίπτωση μικρομετακινήσεων μεμονωμένων κουφωμάτων συνήθων συμβατικών διαστάσεων μέχρι πλάτος 2 m και ύψος 2,20 m.
  2. Μεταξύ οριζόντιου πάνω (πρεκιού) ή και κάτω (ποδιάς ή κατωφλιού) και κουφώματος εφόσον υφίσταται ενδεχόμενο εμφάνισης βέλους κάμψεως ή και καθίζησης υλικών πλήρωσης δαπέδων αντίστοιχα.
  3. Μεταξύ κουφώματος αλουμινίου και σιδηρού φέροντος οργανισμού κτηρίου λόγω μεγαλύτερης ελαστικότητας των φερόντων στοιχείων σε σύγκριση με το οπλισμένο σκυρόδεμα.
  4. Μεταξύ κουφωμάτων αλουμινίου όταν τοποθετούνται σε συνεχόμενη οριζόντια ή κατακόρυφη σειρά. Οι αρμοί θα πρέπει να βρίσκονται στις θέσεις των στατικών αρμών με το ίδιο εύρος που προβλέπει η στατική μελέτη και μέχρι 15 m μήκους οριζόντιας ζώνης κουφώματος, ήτοι περίπου στο ενδιάμεσο
    μεταξύ δύο στατικών αρμών διαστολής.
  5. Στα σημεία αλλαγής υπό οριζοντίου γωνίας κατεύθυνσης της ζώνης κουφωμάτων (γωνίες κτιρίου) εφόσον δεν υφίσταται υποστύλωμα του φέροντος οργανισμού από οπλισμένο σκυρόδεμα. Στη γωνία θα πρέπει να τοποθετείται χαλύβδινος ορθοστάτης επί του οποίου στερεώνεται το κούφωμα κάθε κατεύθυνσης.
  6. Μεταξύ δύο κουφωμάτων το ένα από διαφορετικό υλικό ή και μεταξύ δύο κουφωμάτων διαφορετικών απαιτήσεων όπου απαιτείται η αυτονομία π.χ. μεταξύ ηχομονωτικού και κοινού ή θερμομονωτικού κουφώματος.

Κατά τη διαμόρφωση των αρμών θα πρέπει να έχει προβλεφθεί και ο τρόπος πλήρους και ασφαλούς ελαστικής σφράγισης τόσο εσωτερικά όσο και εξωτερικά. Επί πλέον των ανωτέρω, οι αρμοί και οι σφραγίσεις τους επιτυγχάνουν τη μέγιστη θερμομόνωση, ηχομόνωση υδατοστεγάνωση και την απομείωση των μικρομετακινήσεων από παράγοντες θερμοκρασίας (διαστολές-συστολές), σεισμού (στιγμιαίες παραμορφώσεις) και οριζοντίων δυνάμεων πιέσης και αναρρόφησης (ανεμοπίεσης) δηλαδή περιπτώσεις που προβλέπονται από τους ισχύοντες κανονισμούς και, τέλος, από τους κραδασμούς που δημιουργεί η λειτουργία κάθε κουφώματος.

Πηγή: Εθνικές Τεχνικές Προδιαγραφές 03-08-03-00
2021-01-15T20:13:07+02:00Categories: ΚΟΥΦΩΜΑΤΑ|Tags: |

About the Author: