ψευδόκασες

Τα πλαίσια των ψευδοκασών είναι από κλειστές ορθογωνικές διατομές συγκολλημένες με ραφή ή διατομές, εν θερμώ γαλβανισμένες (ΕΛΟΤ ΕΝ 1620) με ελάχιστο πάχος τοιχώματος, 1,8 mm και στηρίγματα από εν θερμώ γαλβανισμένες λάμες 50×3 mm.

Η συναρμολόγηση των πλαισίων στις γωνίες θα γίνεται μετά την κοπή με πλήρη συγκόλληση. Το γαλβάνισμα θα αποκαθίσταται με τοπικό καθαρισμό και ψυχρό γαλβάνισμα δύο στρώσεων στις συγκολλήσεις και τα άλλα σημεία τραυματισμού του θερμού γαλβανίσματος.

Σε ορισμένους τύπους κουφωμάτων π.χ. θύρες, ορισμένα συρόμενα παράθυρα και θύρες, είναι δυνατό οι ψευτόκασες κάτω να είναι ανοικτές (Π), οπότε πρέπει να εξασφαλίζεται η μη παραμόρφωσή τους κατά τη μεταφορά και τοποθέτηση.

Πηγή: Εθνικές Τεχνικές Προδιαγραφές 03-08-03-00