Είναι 2 τζάμια σε σχηματισμό διπλής υάλωσης για αυξημένη θερμομόνωση και ηχομόνωση. Κάθε κρύσταλλο έχει πάχος από 4mm έως 6mm και διαχωρίζονται μεταξύ τους με θερμομονωτικό διάκενο 10mm-12mm-16mm με αέρα ή Argon.