Πλήρωση του κενού του πλαισίου με τοποθέτηση μονού υαλοπίνακα στην περίπτωση εσωτερικών κουφωμάτων ή διπλού θερμο-ηχο-μονωτικού στην περίπτωση εξωτερικών κουφωμάτων. Η υάλωση δύναται για λόγους υψηλής απαίτησης ηχομόνωσης να είναι διπλοκέλυφη, δηλαδή εξωτερική και εσωτερική με ικανό διάκενο. Οι υαλοπίνακες γενικώς είναι αντικείμενο μελέτης. Τα πάχη των υαλοπινάκων σε κάθε περίπτωση ορίζονται από τον μελετητή μονοσήμαντα, αφού λάβει υπόψη του τις παραμέτρους που υπαγορεύουν την αντοχή τους, όπως υψόμετρο τοποθέτησης κουφώματος (κανονισμός φορτίσεων), γενικές διαστάσεις κουφωμάτων και ιδιαίτερες απαιτήσεις θερμομόνωσης, ηχομόνωσης κλπ. Οι συνήθεις υαλοπίνακες που διατίθενται στην αγορά είναι οι μονοπαγείς κοινοί διαφανείς, οι θερμικής σκλήρυνσης (SECURIT), οι πολλαπλής διαστρωμάτωσης με ενσωματωμένες μεταξύ τους συνδετικές μεμβράνες με θερμική επικόλληση (LAMINATE) και οι πυράντοχοι. Στην περίπτωση διπλών ή τριπλών υαλοπινάκων συνδεδεμένων μεταξύ τους, όλων των παραπάνω ειδών, το διάκενο ανάλογα με τις απαιτήσεις πληρούται με ατμοσφαιρικό αέρα ή με ειδικά αέρια (ARGON) κλπ, ή μίγμα αυτών. Ως προς την επιφανειακή επεξεργασία οι υαλοπίνακες διατίθενται στην αγορά με διάφορες ιδιότητες που αφορούν στην φωτοπερατότητα, στην περατότητα ενέργειας, στην ανακλασιμότητα, στον αυτοκαθαρισμό, ακόμα και στην ελαφρώς χρωματισμένη μάζα. Σε κάθε περίπτωση ο υαλοπίνακας καθορίζεται από τον μελετητή με αιτιολογημένη πρόταση προς τον ΚτΕ.