Καλείται κάθε κατασκευή, κατακόρυφη ή οριζόντια ή υπό γωνία ενός επιπέδου ή τεθλασμένης επιφάνειας, παράθυρο ή θύρα, λειτουργικής επικοινωνίας μεταξύ εσωτερικών χώρων, καθώς και εξωτερικών με εσωτερικούς χώρους, που διευκολύνει την κυκλοφορία του χρήστη ή και τον φυσικό φωτισμό και αερισμό. Η κατασκευή νοείται ως ενιαίο κατασκευαστικό σύνολο, που λειτουργεί με συγκεκριμένο τρόπο και δε φέρει
πρόσθετα δομικά φορτία.