Είναι το σιδηρό πλαίσιο που τοποθετείται μετά την αποπεράτωση της τοιχοποιίας προκειμένου να διορθώσει την κατακορυφότητα προς όλες τις κατευθύνσεις των παρειών, και οριζοντιότητα του ανωφλίου της ποδιάς και του κατωφλίου (πάνω και κάτω οριζόντια παρειά). Το σύνολο του πλαισίου που διαμορφώνει η ψευδόκασα θα πρέπει να ορίζει μια ορθογώνια επιφάνεια απολύτως επίπεδη και κατακόρυφη, Η ψευδόκασα επίσης διαμορφώνει υποδομή στήριξης του κουφώματος αλουμινίου με βίδες, η οποία σε συνήθεις οικοδομικές εργασίες ενσωματώνεται πλήρως στα επιχρίσματα. Είναι δυνατόν να κατασκευασθεί από ορθογωνική σωληνωτή διατομή τύπου κοιλοδοκού (SHS ή RHS) ικανού πάχους τοιχώματος και πλάτους επαρκές να εφάπτεται όσο απαιτείται η διατομή της κάσας του κουφώματος αλουμινίου. Οι διατομές της ψευδοκάσας πρέπει να είναι γαλβανισμένες με θερμή διαδικασία σύμφωνα με το Πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 1461. Τα σημεία ηλεκτροσυγκόλλησης θα καλύπτονται με ψυχρό γαλβάνισμα (και μόνο) πριν την τοποθέτηση της ψευδοκάσας. Ανάλογη ψευδόκασα τοποθετείται και σε κουφώματα ιδιαίτερης γεωμετρίας όπως κυκλικά, πολυγωνικά, τεθλασμένα κλπ. Το είδος και το μέγεθος της διατομής της ψευδόκασας καθορίζεται από τον μελετητή και εντάσσεται πλήρως στο οικοδομικό περιβάλλον του κουφώματος.